To bond mirrors onto walls

To bond mirrors onto walls