To bond mailboxes onto walls

To bond mailboxes onto walls